Get Adobe Flash player

รายงานการประชุม

ประจำปี 2555

ประจำปี 2556

ประจำปี 2557

  • ครั้งที่ 1 

บริการ service


 
 
 
    ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    

ข่าวกิจกรรม

โครงการการวัดและประเมินผลและการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
โครงการทักษะการเขียนงานวิจัยและสร้างความชำนาญในการเขียนผลงานทางวิชาการ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
งานมอบวุฒิบัตรเทศบาลสิเกา
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
บรรยากาศการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน
ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม
โครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพทางการศึกษาแก่นักศึกษา