Get Adobe Flash player

You are here

Home

ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน/เข้าร่วมงาน

อัตราค่าลงทะเบียน

          ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/ บทความวิชาการ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ประเภทการเข้าร่วมงาน

ค่าลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

1,000 บาท

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ฟรี