• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วันที่ 2 -3 เมษายน 2562)

สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา

รับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER)

     ที่มา :https://arit.rmutsv.ac.th/th/content/published/281218/1119