• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

งดจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560