• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรทั้งชายและหญิง แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ซึ่ง การดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การแต่งการด้วยผ้าไทย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมไทยส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ไทยสืบไป 

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลงเรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประกาศเปลี่ยนแปลง เรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

ประชาสัมพันธ์โครงการเพียวเลิฟ (Pure Love)

" รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม "

แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2559

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ สู่อาเซียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้ออายุ 110 ปี พุทธทาส ภิขุ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"