• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ

คำกล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม 255๖

ณ อาคารกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม 255๖

ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสา และรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสา

และรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม 255๖

ณ ห้อง ฉ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 6 ก.ค.2556