• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร” ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมีอาจารย์เสนอ  สะอาด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ ได้เข้าร่วมโครงการและร่วมกันทำกิจกรรมแผนบริหารความเสี่ยงภาย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร” ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมีรองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้จัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข

โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น

เมื่อระหว่างวันที่ 19-21มีนาคม 2556 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยน้องๆเยาวชนกว่า 20คน ได้ร่วมกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์

อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ และอาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  โดยมีน้องๆ และคณาจารย์จากโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการฝึกอบรม เพื่อให้น้องๆ นักบัญชีรุ่

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรัง

อาจารย์ศกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และอาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรังวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครัวเรือนได้ รวมทั้งมีการอบรมการทำ

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

อาจารย์ทิพากร  เทพสุริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน ๓๑ คน นำแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด

พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๗

นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานเลี้ยงพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๗ ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร บริเวณหาดราชมงคลตรัง เพื่อฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา และร่วมเป็นเกียรติให้กับคู่บ่าวสาว ที่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ในครั้งนี้

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๖ กิจกรรม ได้แก่
          ๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดตรัง ชุมพร และราชบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยนายสุชาติ  อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทย

โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็