• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมกันกล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาขตตรัง โดยครั้งนี้เป็นการนัดหมายตามกำหนดการของสาขาวิชาที่จะให้นักศึกษามาทำสัญญาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาข

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์วิทยา ตู้ดำ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลย่าน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนประมงสิเกา ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของชุมชน เพื่อที่จะนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ และ

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในที่ประชุม

สงกรานต์ 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมเป็นการร่วมถวายเพลพระสงฆ์ และสรงน้ำพระพุทธรูปร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังร่วมกันแต่งกายชุดไทย และผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในวันสำคัญของไทยให้

English for International Communication Camp

สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนทั้งในภาคใต้และภาคกลางเข้าร่วมโค

ผู้บริหารชุดใหม่แถลงนโยบาย

วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มีการประชุมบุคลากรโดยผู้บริหารชุดใหม่ ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยฯ และแนะนำทีมผู้บริหารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในที่ประชุม

บริการวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านเขาหลักฯ

วันที่13 - 14 มีนาคม 2562 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.จิระนาถ รุ่งช่วง ได้จัดบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านเขาหลักสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้แก่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และเหมาะสมกับช

นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 สาขาภาษาต่างประเทศ โดย อ.สุภาพร เจริญสุข ได้นำนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางประกอบอาชีพด้านการบริการ / การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (เครื่องบินจำลอง) / การจัดเลี้ยงในงานโรงแรม จากนั้นได้เข้าศึกษาด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินโครงการ Quick win Project ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิทยาเขตตรัง #หลักสูตร “Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดระนอง