• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวฯ

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง “หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดยโครงการนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และงานบริการ รวมถึงการศึกษ

โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจตัวบ่งชี้ คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณะกรรมการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นเจ้าภาพที่ดี

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของประเทศที่เล็งเห็นถึงการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว และยังเป็นจุดแข็งของประเทศที่ได้รับค

โครงการเสริมหลักสูตรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัด โครงการเสริมหลักสูตรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา อีกทั้งมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.จิรเมธ

โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด) ขึ้น เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างจิตสำนึกรักในคุณค่าทรัพยากรป่าชายหาดและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายหาดให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยมีนีกเรียนจาก โรงเรียนบ้านป

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัยตรัง ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญช

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1

วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง ได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการทดสอบการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับ 1 ที่ถูกต้องและมีใบรับรองการผ่านการทดส

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา

วันที่ 28 มกราคม 2561 ชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา ณ บ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ชมรมรากแก้วได้จัดกิจกรรม ร่วมกันดำนาปลูกข้าว เมื่อเดือน สิงหาคม ปีที่แล้ว จนวันนี้ต้นข้าวที่ร่วมกันดำนาได้สุกพร้อมเก็บเกี่ยว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงหน่วย

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ

วันที่ 18 มกราคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 5 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ขึ้น ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคุณจีรภรณ์ ศุภศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท k2m ออดิทติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ออกบูธ งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธในงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 "ตลาดนัดวิชาการ" โดยมีทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ สาธิตวิธีการผสมเครื่องดื่ม การพับผ้าขนหนู ผ้า Napkin และการจัดโต๊ะอาหาร รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนแก่ผู้ที่สนใจที่ผ่านไปมาในบริเวณงาน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต