• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

แจ้งขั้นตอนการขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

ขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

ขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอนการขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

ประกาศขอให้นักวิจัย จัดส่งเอกสารโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 59

ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ดังนี้

1. ว-1ด จำนวน 4 ชุด
2. ป-1 จำนวน 4 ชุด

ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัย  

1st International Conference Creative Management ,Phayao Thailand

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis-iccm.up.ac.th/

ประกาศ !! ผู้ประสงค์ขอรับทุนงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

  • ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ว1-ด จำนวน 3 ชุด

  • ไฟล์ข้อมูล CD จำนวน  1 แผ่น 

ส่งมายัง หน่วยวิจัยและพัฒนา งานวิชาการและวิจัย ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย (RIS:RMUTSV) ต่อไป

แบบประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป

แบบประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย