• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

โดย อ.พิมพิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้เข้าการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  ในหัวข้อ The relationship between compatency of native speaker teacher of english and academic achievement of student. ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมพาพันธ์ 2014  ณ  Hydro Hotel,Penang , Malaysia  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยล

เอกสาร/คู่มือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.

ทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ มทร.ศรีวิชัย

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการโครงการวิจัย 2556

ประเภทแหล่งเงินทุนวิจัย 
การดำเนินโครงการวิจัย

ทิศทางการวิจัยแผนวิจัย ประจำปี 2557-2559

ทิศทางการวิจัยแผนวิจัยประเด็นการวิจัย 
ตัวชี วัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปี 2557-2559 

 

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 55

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 55

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 54

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 54

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 53

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 53

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 52

รายชื่อโครงงานวิจัย ปี 52