• ภาษาไทย
  • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2561

  งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561

  แอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา

  ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ)

  ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Dugong CHT วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมเยาวชนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครน

  เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

  และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

  และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

   

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6

  รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  เอกสารตามไฟล์แนบ