• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2563

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

Date: 
Wednesday, January 8, 2020 - 14:30