• ภาษาไทย
 • English
 • ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์

  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐  ในโครงการวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  
  ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา 

 • อ.จุติมา บุญมี

  รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติยอดเยี่ยม
  ในหัวข้อเรื่อง : แนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยใช้หลักจิตใจให้บริการ (Service Mind) เพื่อคุณภาพการบริการและคุณภาพชีวิต

   The 4th International and the 3rd National Conference of "Environmental Friendly Tourism for Sustainable Development"
   19 and 20 January 2017, Thumarin Thana Hotel, Trang
   
 • อ.คุลิกา ธนเศวรต

 • Best Paper Award : Most Pramising Paper Languages in Diverse Contexts: Pedagogy and Creativity Hosted by Walailak University (WU) Co-Organizers: Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV) and Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) 12-13 June 2015
 •  
Thai