• ภาษาไทย
  • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  

         

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล"             

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ"

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริงปฏิบัติได้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ

บัณฑิตนักปฏิบัติ

๑.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

๒.  สร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

๓.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.  จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๒.  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
๓.  นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
๔.  นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และบริการชุมชน
๕.  นโยบายด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖.  นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
๒. เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
๔. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
๓. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะนักศึกษา
๓. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง
๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการงานวิจัย
๕. ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
๖. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๘. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
๑๐. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ
๑๑. สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร

 ๑.  มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
๒.  เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
๓.  คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น
๔.  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
๕.  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
๖.  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๗.  สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
๘.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
๙.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

Thai