• ภาษาไทย
  • English

งานบริหารและวางแผน

Thai

ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารและวางแผน

แบบฟอร์มกลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศระเบียบข้อบังคับ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

  • การประเมินผล
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
กฏหมายบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศระเบียบข้อบังคับ

คำชี้แจงและแบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม 2559 

แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2556-2559 (ผ่านสภาฯแล้ว) 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

แบบคำสั่ง
แบบประกาศ
หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
หนังสือภายใน
หนังสือภายนอก

หน่วยสารสนเทศ