• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา 2/2560

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560

หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและวัดผล ในวันเวลาราชการโดยด่วนที่สุด

Date: 
Thursday, February 1, 2018 - 09:45