• ภาษาไทย
    • English

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 200 คน

Date: 
Friday, July 13, 2018 - 23:45