• ภาษาไทย
    • English

ไทยเข้าไว้ ตอน "CHT หล่อเทียน หล่อธรรม"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน "CHT หล่อเทียน หล่อธรรม" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำคัญของพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กรจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การทำบุญ ตักบาตร ในช่วงเช้า และทางงานพัฒนานักศึกษาได้นำเบ้าพิมพ์สำหรับหล่อเทียนพรรษา มาให้นักศึกษา บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้ร่วมเทเทียน หล่อเป็นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายแก่วัดไม้ฝาด วัดสิเกา และวัดเขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพ.ศ.2561 ต่อไป โดยมีนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจร่วมเทเทียนเป็นจำนวนมาก

Date: 
Monday, July 16, 2018 - 00:15