• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๓ โครงการฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC เมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๕๖ และกิจกรรมย่อยที่ ๒ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ-ด้านการจัดทำบัญชี เพื่อเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการสร้างความชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชี โดยได้ดำเนินโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 09:45