• ภาษาไทย
    • English

Tourism Excllent Network Southern ครั้งที่ 2

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย Tourism Excllent Network Southern ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ มรภ.ภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎรธานี และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันที่เปิดสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Wednesday, August 29, 2018 - 09:30