• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดตรัง ชุมพร และราชบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยนายสุชาติ  อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธาน และมีบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท จังหวัดชุมพร

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 09:45