• ภาษาไทย
    • English

โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการ เมื่อวันที่         ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  โดยเปิดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้วยแผนธุรกิจน้ำพริกเห็ดเพื่อสุขภาพ 

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:00