• ภาษาไทย
    • English

โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:00