• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 7-9 กันยายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2566) : โครงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหม์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ โดยนอกจากการสัมมนาแล้ว ทางคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดตรัง เช่น บ่อน้ำพุร้อนควนแคง อ.กันตัง กลุ่มทอผ้าบ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง และชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

Date: 
Tuesday, September 11, 2018 - 13:45