• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๖ กิจกรรม ได้แก่
          ๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี
          ๒. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการจัดทำบัญชี
          ๓. กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC
          ๔. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีก่อนออกฝึกงาน
          ๕. กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
          ๖. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
โดยกิจกรรมทั้ง ๖ กิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาในด้านต่างๆ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:00