• ภาษาไทย
    • English

ชมรมบัญชีสัมพันธ์ ฯ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ออมดี มีเงินเก็บ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ชมรมบัญชีสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำทีมโดย อ.กรรณิกา บัวทองเรือง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ อ.วิทยา ตู้ดำ ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ออมดี มีเงินเก็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงการรู้จักออมเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรนอกสถานที่แก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

Date: 
Friday, December 21, 2018 - 14:00