• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร” ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมีรองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้จัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อใหญ่ คือ
                   1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
                   2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเสนองานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
                   3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้การบริการให้เกิดความพึงพอใจ

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15