• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร” ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมีอาจารย์เสนอ  สะอาด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ ได้เข้าร่วมโครงการและร่วมกันทำกิจกรรมแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15