• ภาษาไทย
    • English

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการโรงแรมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15