• ภาษาไทย
    • English

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 2 English for Quality of Life Development ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2556 ณ ฐานทับเรือทับละมุ จังหวัดพังงา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม และฝึกระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ และการฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยฝึกอบรม ฐานทับเรือทับละมุ เป็นวิทยากรฝึกอบรมตลอด 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม การเล่นฐานทดสอบกำลังใจ(ฐานผจญภัย) การแข่งขันกีฬาทหารเรือ กิจกรรมรอบกองไฟ การเข้าเยี่ยมชมเรือรบหลวง ชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:30