• ภาษาไทย
    • English

โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 8 โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง 2 ท่าน ท่านแรกเป็นการให้ความรู้ด้านการตกแต่งจานแบบสากลและนำเสนอในรูปแบบ Fine Dining โดยคุณกษมา แก้วจำนง Food Stylist ชื่อดังด้านการออกแบบอาหารเพื่อการโษณา และการให้ความรู้ด้านอาหารไทยโดยใช้พืชผักพื้นบ้านประจำท้องถิ่น มาปรุงเป็นเมนูอาหาร โดยคุณฉวีวรรณ เนียมชูชื่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารท้องถื่นตรัง และในภาคบ่ายเป็นการประกวดการทำอาหารโดยกำหนดวัตถุดิบหลักเป็นผักพื้นบ้าน ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ หน่วยศูนย์ปฏิบัติการครัวร้อน อาคารเรียนรวม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, February 25, 2019 - 16:15