• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดระนอง                               
- มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมาตรฐานแก่ชุมชน
-กิจกรรมศึกษาดูงานและลงพื้นที่ในชุมชน ณ ชุมชนคลองลัดโนด (กิจกรรมล่องแพเปียก)
- และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำชมและนักสื่อความหมาย                                                                   
 
Date: 
Tuesday, April 2, 2019 - 14:15