• ภาษาไทย
    • English

การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ได้บรรยายเรื่อง แนวการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 แก่คณาจารย์จากทั้ง 3 สาขา ณ ห้อง 107 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Date: 
Thursday, September 19, 2019 - 19:00