• ภาษาไทย
    • English

Thai Ceremonies

สาขาภาษาต่างประเทศ ได้จัดการบูรณาการในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย ในหัวข้อ Thai Ceremonies โดยเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ มีทั้งการอุปสมบท (Ordination) และการแต่งงานตามประเพณีไทย (Traditional Marriage) ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Date: 
Monday, October 21, 2019 - 10:15