• ภาษาไทย
    • English

โครงการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.จตุพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้" ณ ครัวกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้การดำเนินโครงการโดยงานพัฒนานักศึกษา โดยกิจกรรมการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการกินของคนในท้องถิ่นภาคใต้ ที่สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น สำหรับการแข่งขัน ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม เป็นทีมนักศึกษา จำนวน 2 ทีม และบุคคลทั่วไป (ภายนอก) จำนวน 2 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษา จากสาขาบริหารธุรกิจคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้ ในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมมา ณ ที่นี้

Date: 
Tuesday, February 18, 2020 - 10:30