• ภาษาไทย
    • English

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

โดย อ.พิมพิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้เข้าการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  ในหัวข้อ The relationship between compatency of native speaker teacher of english and academic achievement of student. ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมพาพันธ์ 2014  ณ  Hydro Hotel,Penang , Malaysia  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย 

Date: 
Thursday, February 20, 2014 - 11:15