• ภาษาไทย
    • English

โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 หน่วยแนะแนวและบริการให้คำปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จักโครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่าขึ้น ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดยรูปแบบของโครงการนั้น เป็นการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "บันไดสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ" โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ศิษย์เก่าเกิดการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ และเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณโฆษิตา บุณยเกียรติ คุณพาฝัน มุสิกรัตน์ธำรง วิทยะสุนทร และคุณปฐวี ศรีแดงบุตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, April 3, 2015 - 11:15