• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดบริการวิชาการให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเบื้องต้น โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:15