• ภาษาไทย
    • English

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร

การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยาเขตตรัง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:15