• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 “หน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตย”

หน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 “หน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตย” ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนัก เห็นความสำคัญ และศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วย โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:15