• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการศึกษาให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศูนย์ภาษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาภาษาต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:15