• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ประเภท วัตถุประสงค์ของการจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดโต๊ะตามวัตถุประสงค์ และ เรื่องอาหาร เครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับงานจัดเลี้ยงรูปแบบต่างๆ โดยการนี้ได้เชิญให้อ.ลลิตา อมรเหมานนท์ อ.จิระนาถ รุ่งช่วง และนักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:30