• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 มาเค้าค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 มาเค้าค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีนายเอกชัย หมื่นท่องวารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในระหว่างเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำคณะครู ลูกเสือ - เนตรนารี นำชม และแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปลูกต้นโกงกาง และเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:30