• ภาษาไทย
    • English

จัดโครงการ พัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 14 มีนาคม 2558 หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ พัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด ขึ้น ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง โดยการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:30