• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้จัดโครงการ ค่ายวิชาการขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 16 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้จัดโครงการ ค่ายวิชาการขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจาก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาให้ความรู้แก่นักเรียน โดยรูปแบบของกิจกรรมนั้น จะเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผ่านเกมส์ต่างๆ โดยบุคลากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นอาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล โดยการนี้ ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:30