• ภาษาไทย
    • English

โครงการ แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4

วันที่ 20 มีนาคม 2558 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ และ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้จากการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการจัดการธุรกิจจริงได้ โครงการนี้ ยังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม มันกุ้งหรอยจ้าน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:45