• ภาษาไทย
    • English

เรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Challenging english for staff

เรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Challenging english for staff

ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ทธนา จังหวัดตรัง 

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเวลา 08.00-08.45 น. หน้าห้องธนาสร ชั้น 3 

หมายเหตุ  หากท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับรถมหาวิทยาลัย ให้มาพร้อมกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา  07.40 น.

Date: 
Monday, May 18, 2015 - 13:00