• ภาษาไทย
    • English

โครงการหลักการจัดทำบัญชีตามสภาวิชาชีพบัญชี

สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ 1 "หลักการจัดทำบัญชีตามสภาวิชาชีพบัญชี" เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติความรู้เฉพาะทางด้านบัญชี รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในอนาคต โดยมี นางยุพดี สินไชย นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง และคณาจารย์จากสาขาบริหารธุกิจ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Wednesday, June 3, 2015 - 09:15