• ภาษาไทย
    • English

โครงการ English Day Camp @ Sikao

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการเพิ่มอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 1 "English Day Camp @ Sikao" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพเฉะาพ จากอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรจาก English Development School เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

 

Date: 
Wednesday, June 3, 2015 - 09:15