• ภาษาไทย
    • English

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 หน่วยแนะแนวและบริการให้คำปรึกษา งานพัฒนานัีกศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้น ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาในอนาคต โดยมี ผศ.เธียรชัย พันธ์คง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และคำแนะนำในครั้งนี้ด้วย

 

Date: 
Wednesday, June 3, 2015 - 09:30