• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการสู่ประชาคมอาเซียน

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นเมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาบาฮาซามลายู ด้านการสนทนาในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารในงานบริการ โดยรูปแบบของโครงการในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ฝึกพูด อ่านออกเสียง จริง สร้างความคุ้นชิน และความมั่นใจในการสื่อสารภาษาที่สอง และภาษาที่สาม เพื่อการทำงานในอนาคต โดยได้วิทยากรทั้งจากภายนอก และคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Wednesday, June 3, 2015 - 09:30