• ภาษาไทย
    • English

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมหารือกับ สวทน.

เมื่อวันที่  4 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการเตรียมกำลังคนคุณภาพสูงเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้(อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว) โดยระบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning ; WiL) โดยสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อนนวัตกรรม (Technology University Network for Innovation-TUni) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

Date: 
Wednesday, January 20, 2016 - 13:30